Postęp prac

Szacunkowe zestawienie % zaawansowania Robót na koniec stycznia 2020 r. z podziałem
na poszczególne asortymenty wynosi:

 Roboty drogowe:

 • roboty przygotowawcze: 95%
 • roboty ziemne / wzmocnienia gruntu: 77%
 • wzmocnienia podłoża: 67%
 • odwodnienia: 28%
 • podbudowy: 43%
 • nawierzchnia: 3%
 • roboty wykończeniowe: 0,5%

- humusowanie: 2%

- oznakowanie pionowe i poziome: 0%

- bariery ochronne: 0%

- urządzenia zabezpieczające ruch pieszy: 0%

- elementy ulic: 1%

- ogrodzenia dróg: 0%

 • ekrany akustyczne: 0%

Roboty drogowe łącznie: 39,19%

 

Obiekty inżynierskie:

 • roboty przygotowawcze: 50%
 • fundamenty: 82%
 • podpory i konstrukcje oporowe: 65% 
 • ustroje nośne: 45%
 • łożyska: 25%
 • urządzenia dylatacyjne: 0%
 • odwodnienie: 3%
 • izolacje: 20%
 • wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 5%
 • roboty przyobiektowe: 0%
 • roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 5%
 • próbne obciążenia obiektu (data): 0%

 

Roboty mostowe łącznie: 27,27%

Roboty branżowe: 23,00%