Postęp prac

Zestawienie % zaawansowania wykonanych Robót na koniec kwietnia 2021 r. z podziałem
na poszczególne asortymenty wynosi:

 

 Roboty drogowe:

  • roboty przygotowawcze: 100%
  • roboty ziemne / wzmocnienia gruntu: 100%
  • wzmocnienia podłoża: 100%
  • odwodnienia: 100%
  • podbudowy i stabilizacja: 100%
  • roboty bitumiczne: 100%
  • roboty wykończeniowe: 100%

- humusowanie: 100%

- oznakowanie pionowe i poziome: 100%

- bariery ochronne: 100%

- urządzenia zabezpieczające ruch pieszy: 100%

- elementy ulic: 100%

- ogrodzenia dróg: 100%

  • ekrany akustyczne: 100%

Roboty drogowe łącznie: 100%

Obiekty inżynierskie:

  • roboty przygotowawcze: 100%
  • fundamenty: 100%
  • podpory i konstrukcje oporowe: 100% 
  • ustroje nośne: 100%
  • łożyska: 100%
  • urządzenia dylatacyjne: 80%
  • odwodnienie: 100%
  • izolacje: 100%
  • wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 100%
  • roboty przyobiektowe: 100%
  • roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 100%
  • próbne obciążenia obiektu: 100%

Roboty mostowe łącznie: 100%

Roboty branżowe: 100%