Postęp prac

Szacunkowe zestawienie % zaawansowania Robót na koniec kwietnia 2020 r. z podziałem
na poszczególne asortymenty wynosi:

 Roboty drogowe:

 • roboty przygotowawcze: 97%
 • roboty ziemne / wzmocnienia gruntu: 86%
 • wzmocnienia podłoża: 67%
 • odwodnienia: 51%
 • podbudowy i stabilizacja: 65%
 • roboty bitumiczne: 35%
 • roboty wykończeniowe: 9,16%

- humusowanie: 15%

- oznakowanie pionowe i poziome: 0%

- bariery ochronne: 13%

- urządzenia zabezpieczające ruch pieszy: 0%

- elementy ulic: 27%

- ogrodzenia dróg: 0%

 • ekrany akustyczne: 0%

Roboty drogowe łącznie: 51,27%

 

Obiekty inżynierskie:

 • roboty przygotowawcze: 90%
 • fundamenty: 100%
 • podpory i konstrukcje oporowe: 85% 
 • ustroje nośne: 70%
 • łożyska: 85%
 • urządzenia dylatacyjne: 0%
 • odwodnienie: 25%
 • izolacje: 50%
 • wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 15%
 • roboty przyobiektowe: 0%
 • roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 15%
 • próbne obciążenia obiektu (data): 0%

 

Roboty mostowe łącznie: 44,58%

Roboty branżowe: 35,00%