Opis kontraktu

Zgodnie z kontraktem należy zaprojektować oraz wybudować drogę ekspresową S3 na odcinku od km 5+400 (wg kilometrażu lokalnego dotychczas wykonanego Projektu Budowlanego obwodnicy Brzozowa) do km 61+793 (wg kilometrażu przyjętego w dotychczas wykonanej Koncepcji Programowej), w granicach opracowania projektowego. Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami określonymi w PFU, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące Roboty:

 • drogę ekspresową o nawierzchni podatnej;
 • zapewnienie ciągłości istniejącej DK3;
 • węzły drogowe: „Brzozowo”, „Przybiernów”, „Babigoszcz”;
 • budowę mediów dla układu docelowego MOP II wraz z uzyskaniem nowej decyzji Środowiskowej na MOP II;
 • budowa MOP I „Przybiernów” w lokalizacji zgodne z DUŚ oraz Koncepcją Programową, tj. ok. km 45+460 – 45+590 strona prawa oraz ok. km 45+460 – 45+580 strona lewa;
 • przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową z uwzględnieniem ich przyszłej kategorii;
 • drogi obsługujące przyległy teren w tym również w zakresie  wynikającym z realizacji zapisów zawartych w  Planie Działań Ratowniczych (PDR) oraz w Planie Działań Utrzymaniowych (PDU) w tym również drogi zapewniające dojazd do: terenów przyległych do drogi ekspresowej; wszelkich elementów i urządzeń infrastruktury drogowej oraz obiektów inżynierskich służące realizacji zapisów PDR oraz PDU w uzgodnieniu z przyszłym Zarządcą zakresu ich budowy lub przebudowy wraz z  ustaleniem ich przyszłej kategorii;
 • budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów;
 • przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową;
 • obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową oraz drogami obsługującymi przyległy teren;
 • przepusty i przejścia dla zwierząt i płazów;
 • wiadukty ekologiczne;
 • przepust gospodarczy w km ok. 46+460 z istniejącym przejściem dla zwierząt i ścieżką rowerową na istniejącej obwodnicy Przybiernowa;
 • system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne;
 • urządzenia ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne lub rezerwę dla ekranów w sąsiedztwie nieruchomości przewidzianych pod zabudowę, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno – naprowadzającym, zieleń osłonowa i naprowadzająca;
 • montaż obustronnych siatek wygradzających na całym odcinku objętym zamówieniem;
 • infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne;
 • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych;
 • rozbiórkę obiektów infrastruktury elementów kolidujących z inwestycją;
 • likwidację bezpośrednich zjazdów gospodarczych i na tereny leśne;
 • Wykonanie wodociągu dla potrzeb wodopoju dla bydła na działce nr 264/1 (obw. Brzozowo) - około 200m w uzgodnieniu z Właścicielem działki i akceptacji Zamawiającego;
 • sieć teletechniczną , kanał technologiczny na potrzeby Zamawiającego;
 • oświetlenie drogowe;
 • oznakowanie drogi ekspresowej i dróg związanych oraz wyposaży ww. drogi w urządzenia BRD m.in.: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie drogi ekspresowej;
 • organizację ruchu stałą i czasową;
 • wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz korpusu wysokich nasypów wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp;
 • oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego;
 • po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę;
 • dokona uzgodnień z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizuje ww. zobowiązania;
 • wznowienie / ustalenie / wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych/rozbudowanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów drogowych;
 • wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań;
 • dla całego będącego przedmiotem PFU odcinka drogi S3 – Systemu Zarządzania Ruchem wg opracowanej i uzgodnionej z Zamawiającym Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem w zakresie: zabezpieczenia miejsc na fundamenty pod wszystkie planowane urządzenia; doprowadzenia  kanalizacji technologicznej (kanały technologiczne i sieci światłowodowe) oraz doprowadzenia kabli zasilających w energię elektryczną pod wszystkie planowane urządzenia, budowy i uruchomienia systemu pozyskiwania i przetwarzania oraz monitoringu danych o warunkach pogodowych oraz stanie nawierzchni ze stacji meteorologicznych wg standardu KSZR a także dostępu do podglądu monitoringu wizyjnego dróg stanowiącego doposażenie stacji meteo;
 • wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.

 

 

Parametry drogi ekspresowej :

 • przekrój dwujezdniowy                               2x2
 • klasa techniczna                                         S
 • prędkość projektowa Vp                             100 km/h
 • ilość pasów ruchu                                       2x2x3,5 m
 • kategoria ruchu                                          KR6
 • pas dzielący wraz z opaskami                       5,0 m
 • szerokość opaski                                        zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • pas awaryjny                                              2,5 m
 • szerokość pobocza gruntowego                    0,75 m
 • szerokość korony drogi                                25,5 m
 • obciążenie nawierzchni                                 115 kN/oś
 • skrajnia pionowa                                         5,0 m
 • pochylenie poprzeczne na prostej                 min. 2,5 %