Dane ogólne

Odcinek drogi będący przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest na terenie województwa zachodniopomorskiego, w powiecie goleniowskim, na terenach gmin Goleniów, Przybiernów i Stepnica.
Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, wybudowanie obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi ekspresowej S3 oraz oddanie do użytkowania drogi ekspresowej S3.

Droga ekspresowa jest ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. Nr 128, poz. 1334, z późn. zm.) oraz Uchwale Rady Ministrów z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023” (z perspektywą do 2025 r.). Projektowane przedsięwzięcie stanowi część Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ogłoszonej przez Prezesa Rady Ministrów w Monitorze Polskim nr 252.

Planowana inwestycja może powodować konieczność wyburzeń budynków, m. in. mieszkalnych i gospodarczych oraz będzie miała wpływ na środowisko naturalne, zarówno w czasie prowadzenia Robót, jak i w czasie eksploatacji.

Realizacja drogi ekspresowej jest inwestycją o znaczeniu europejskim. Została ona zaliczona do bardzo ważnych zadań rządowych. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju. Realizacja drogi ekspresowej będzie znaczącym czynnikiem sprzyjającym ożywieniu gospodarczemu ze względu na wiążące się z nią możliwości wzrostu popytu na usługi i towary krajowe, a w zakresie inwestycji budowlanych, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw wykonawczych jak również innych podmiotów gospodarczych obsługujących budownictwo.

 

Spodziewane efekty:

Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania drogi ekspresowej:

  • przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich
  • odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych
  • skrócenie czasu podróży
  • oszczędności paliwa
  • zapewnienie komfortu jazdy
  • zmniejszenie ryzyka wypadków
  • ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg
  • przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów

 

Zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii, w tym wysokiej jakości nawierzchni, systemów odwodnienia, systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz efektywnych urządzeń ochrony środowiska (zabezpieczeń akustycznych, urządzeń do podczyszczania wód opadowych, nasadzeń zieleni itd.) przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości drogi ekspresowej dla środowiska oraz polepszy warunki bezpieczeństwa ruchu samochodowego.

 

Celem inwestycji jest:

  • Stworzenie bezpiecznego odcinka drogi ekspresowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróży
  • Wybudowanie odcinka drogi ekspresowej o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi

 

Dane kontraktowe:

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa 360 544 586,98 PLN brutto
Termin realizacji kontraktu 34 miesiące od daty rozpoczęcia
Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca
Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe od 15 grudnia do 15 marca